DATA, HORARI I LOCALITZACIÓ:
La Fira de Mostres d'Amposta se celebrarà del 5 al 9 de desembre de 2001.
La Fira estarà oberta al públic de les 11 fins a les 21 hores.
Els expositors hi tindran accés 30 minuts abans de l'hora d'obertura si ensenyen l'acreditació. La Fira es reserva el dret de modificar l'horari si ho considera oportú.

INAUGURACIÓ:
L'acte inaugural tindrà lloc el dimecres 5 a les 17 hores, per aquest motiu els estands hauran d'estar acabats a les 14 hores de l'esmentat dia.

S0L·LlClTUDS D'ESPAl I DE SERVEIS:
Emplenar la sol·licitud d'inscripció és condició indispensable per poder participar en la Fira de Mostres, on s'han d'especificar totes les dades referents a l'empresa sol·licitant, i les corresponents a la seva participació d'acord amb les previsions d'ocupació d'espai.
Les rebudes abans del dia 14 d'octubre tindran opció a la reserva d'espai ocupat l'edició anterior, sempre d'acord amb els criteris que s'estableixin des del Comité Organitzador vers una possible sectorització. Les sol·licituds rebudes fora d'aquest termini seran ateses en funció de l'espai disponible.
El Comité Organitzador podrà seleccionar les empreses expositores, així com l'adjudicació de l'espai que considin oportú o canviar-ne la situació per atendre millor la distribució dels sectors representats, determinar si s'ajusten o no a les condicions establertes. Es reserva en tot moment el dret d'admissió.
El termini de presentació de sol·licituds de participació s'acabarà el 19 de novembre de 2001.

TARIFES:
Els preus de la present edició són els segúents:
Espai exterior . . . 950 PTA/m2.
Espai i estand modular prefabricat interior (4x3 metres) . . . 99.500 PTA
L'import de l'estand prefabricat inclou a més de l'espai lliure els següents elements: moqueta, parets laterals i de fons, il·luminació, un rètol en lletra estàndard segons el croquis que s'adjunta.
Els preus indicats, inclouen a més de les despeses de connexió elèctrica i consum fins un màxim de 1.100 W. Tots els estands hauran de tenir el corresponent interruptor diferencial i magnetotèrmic.
En el full d'inscripció s'haurà d'indicar la potència necessària. La contractació de cada 1.000 W superiors als 1.100 ja inclosos té un preu de 3.000 PTA per cada 1.000 W més la pressa de corrent corresponent.
No està inclós en la tarifa el 7% d'IVA.

ADJUDICACIÓ D'ESPAI I FORMA DE PAGAMENT:
L'adjudicació d'espai no serà efectiva fins que no s'hagi liquidat la totalitat de l'import, amb la totalitat dels serveis contractats. La distribució dels pagaments serà la següent:
- 1r. pagament a l'adjudicació de l'estand (50%).
- 2n. pagament abans de començar la Fira.
Les adjudicacions realitzades a partir de la data terme d'admissió de les sol·licituts (18 de novembre) devengaran l'import total per tots dos conceptes abans de comencar la Fira.
La renúncia per part de l'expositor a participar a la Fira una vegada satisfet algun import per l'espai reservat, no implicarà la devolució de la quantitat lliurada.

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS:
La Fira ofereix la possibilitat de contractar diferents serveis, mitjançant el full de contractació dissenyat per a aquesta finalitat (mobiliari, elements decoratius, neteja,...) que podran sol·licitar abans del 19 de novembre. La tarifa de lloguer s'adjunta en la carpeta de contractació.

INVITACIONS I PASSIS:
Cada expositor tindrà dret a invitacions gratuïtes i a passis per al personal en funció dels m2 contractats. En cas de desitjar més invitacions podrà adquirir-les amb el 50% de descompte sobre el preu de venda.

MUNTATGE I DESMUNTATGE:
Els estands es podran començar a muntar a partir del dia 1 de desembre i hauran d'estar totalment acabats abans de les 14 hores del dia 5 de desembre. Es comptarà amb un servei de vigilància. La Fira no es responsabilitzarà de cap material que sigui dipositat en el recinte firal abans del dia 1 de desembre.
Es prohibeix la cessió o el sots-arrendament d'estands o d'espais al recinte firal.
Queda prohibida l'exposició de productes que, per la seva naturalesa, puguin molestar els altres expositors o el públic en general. En especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.
Resta totalment prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l'estat en què van ésser lliurats els estands. L'exposició de productes queda limitada a l'interior de l'estand o de l'espai contractat, quedant prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal.
El personal responsable de la fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per tal de comprovar si s'ajusten a les prescripcions reglamentàries.
El desmuntatge dels estands es podrà iniciar a partir de les 8 hores del dia 11 de desembre de 2001. Per a la retirada del material serà imprescindible emplenar el corresponent full de sortida autoritzat per l'organització.
No s'autoritza la sortida de mercaderies del recinte firal quan l'expositor tingui pendent alguna quantitat per qualsevol concepte en relació amb la participació a la Fira.

ASSEGURANÇA I SEGURETAT:
En els preus de tarifa s'inclou una assegurança per a tots els expositors d'incendis i robatori, fins un valor màxim de material exposat de 200.000'- PTA.
Els expositors que desitgin ampliar la cobertura del seu estand, hauran d'abonar 2.500'- PTA per milió de capital assegurat.
L'organització establirà durant la Fira, un servei de vigilància que tindrà major intensitat a la nit, en la zona exterior. Els participants es responsabilitzaran dels seus estands i instal·lacions durant les hores de visita. El servei de vigilància finalitzarà 24 hores després d'acabar-se la Fira.

PUBLICITAT I MEGAFONÍA:
Solament es permetrà la publicitat a l'interior de l'espai ocupat per l'expositor, i no es permet cap mena de publicitat que vagi en contra de les disposicions legals i els bons costums, de caràcter polític o ideològic, o que es realitzi mitjançant demostracions que puguin afectar les persones expositores, els visitants, etc...
La Fira disposa d'un servei de megafonia general per a donar informació del certamen, així com per a l'emissió de falques publicitàries, prèvia contractació amb l'empresa adjudicatària del servei. Es prohibeix utilitzar megafonia particular.
La Fira es reserva el dret de fotografiar o filmar les instal·lacions productes exposats per reproduir-los en les seves publicacions o mitjans d'informació.

CATÀLEG OFICIAL:
La Fira edita un programa-catàleg del Certamen. La inscripció per als expositors és totalment gratuïta i es recolliran el màxim de dades referents a l'empresa, l'activitat, la situació al recinte, marques que representa, plànols generals, etc.

ORDRE INTERN I ACCEPTACIÓ:
El Comité Organitzador està autoritzat, en cas de força major, o per causes que l'obliguen en la seva actuació i de les quals no en sigui responsable, a ajornar, escurçar, perllongar o suspendre la Fira.
Els expositors no podran deslligar-se del contracte ni reclamar compensacions per danys i perjudicis. Una vegada començada la Fira no es tornaran els lloguers.
La signatura de la sol·licitud d'inscripció implica que el/la peticionari/a accepta plenament aquestes normes de participació que, pel que fa a les persones expositores i en la part que els és d'aplicació, constitueixen el plec de condicions de la contractació.

INFORMACIÓ:
Funciona una oficina d'informació de 9 a 13 i de 15 a 19 h.
Tel: 977 701 739 - Fax: 977 701 650.
E-mail: info@firaamposta.cat

Amposta, setembre 2001