Fira de Mostres d'Amposta FIRA DE MOSTRES D'AMPOSTA
43a FIRA RAMADEA I DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
DEL 4 AL 8 DE DESEMBRE DE 2003
Fira Amposta
< Inici 
 Història
 Informació
 Estadístiques
 Guia del visitant
 Guia de l'expositor
 Edicions anteriors

Fira de Mostres d'Amposta, 43a Fira Ramadera i de Maquinària Agrícola. Del 4 al 8 de desembre de 2003
guia de l'expositor : inscripció | estands | mobiliari | normes | com arribar

 dades comercials
Data (dd/mm/aaaa):
Nom Comercial:
Domicili:
Població:    Codi Postal:
Província:
Telèfon:    Fax:    e-mail:    web:
Text del rètol de l'estand:
Activitat:
Articles exposats:
Marques representades:
 raó fiscal
Nom Fiscal:    CIF/NIF:
Domicili:
Població:     Codi Postal:
Província:
Telèfon:    Fax:    e-mail:
 1. espai a contractar
Recinte exterior metresx 5,71 €
Pavelló cobert amb estand modular
(mòduls de 4x3 metres)
mòdulsx 598 €
Descompte per contractar el pack nº  -10%
Drets d'inscripció  60 €
a aquests preus cal aplicar el 7% d'IVA  

 2. serveis complementaris
Connexió elèctrica superior a 1.100 W Qws.x 18 €
Hostesses professionals
Hostesses no professionals
Altres serveis  
a aquests preus cal aplicar el 16% d'IVA  

 3. ampliació de l'assegurança
Valor superior a 1.202 € del material exposat Capital a assegurar 15.03€ x cada 6.010 €

 opció de liquidació de l'import total
Efectiu o
Xec barrat núm.
del banc o caixa
Rebut bancari al compte núm. (20 dígits) - - -
Ingrés o transferència a favor del Patronat de Fires
(compte: 2073 0028 57 0110192527 de Caixa Tarragona)

declaro/declarem conèixer i acceptar els punts de les Normes de Participació.