Fira de Mostres d'Amposta (inici)

Sol·licitud d'Inscripció a la Fira de Mostres d'Amposta 2004

 dades comercials
Data (dd/mm/aaaa):
Nom Comercial:
Domicili:
Població:    Codi Postal:    Província:
Telèfon:    Fax:    e-mail:    web:
Text del rètol de l'estand:
Activitat:
Articles exposats:
Marques representades:

 raó fiscal
Nom Fiscal:    CIF/NIF:
Domicili:

Població:     Codi Postal:     Província:

Telèfon:    Fax:    e-mail:

 1. espai a contractar
Recinte exterior metres x 5,71 €
Pavelló cobert amb estand modular
(mòduls de 4x3 metres)
mòduls x 598 €
Drets d'inscripció  60 €
a aquests preus cal aplicar el 7% d'IVA

 2. serveis complementaris
Connexió elèctrica superior a 1.100 W Qws.x 20 €
Hostesses professionals
Hostesses no professionals
Altres serveis  
a aquests preus cal aplicar el 16% d'IVA

 3. ampliació de l'assegurança
Valor superior a 1.202 € del material exposat. Capital a assegurar tarifa vigent x cada 6.010 €

 opció de liquidació de l'import total
Efectiu o
Xec barrat núm. del banc o caixa
Rebut bancari al compte núm. (20 dígits) - - -
Ingrés o transferència a favor del Patronat de Fires
(compte: 2073 0028 57 0110192527 de Caixa Tarragona)

declaro/declarem conèixer i acceptar els punts de les Normes de Participació.