Fira de Mostres d'Amposta (inici)

Normes de participació

DATA, HORARI I LOCALITZACIÓ
La Fira de Mostres d´Amposta, se celebrarà del 3 al 8 de desembre de 2004.
La Fira estarà oberta al públic de les 11 fins les 21 hores.
Els expositors hi tindran accés 30 minuts abans de l´horari d´obertura si ensenyen l´acreditació. La Fira es reserva el dret de modificar l´horari si ho considera oportú.

INAUGURACIÓ
L´acte inaugural tindrà lloc el divendres 3 a les 17 hores, per aquest motiu els estands hauran d´estar acabats a les 14 hores de l´esmentat dia.

SOL·LICITUT D´ESPAI I DE SERVEIS
Emplenar la sol·licitud d´inscripció és condició indispensable per poder participar en la Fira de Mostres, on s´han d´especificar totes les dades referents a l´empresa sol·licitant, i les corresponents a la seva participació d´acord amb les previsions d´ocupació d´espai.
Les rebudes abans del dia 24 de setembre tindran opció a la reserva d´espai ocupat a l´edició anterior, sempre d´acord amb els criteris que s´estableixin des del Comitè Organitzador vers una possible sectorització. Les sol·licituds rebudes fora d´aquest termini seran ateses en funció de l´espai disponible.
El Comitè Organitzador podrà seleccionar les empreses expositores, així com l´adjudicació de l´espai que consideri oportú o canviar-ne la situació per atendre millor la distribució dels sectors representats i determinar si s´ajusten o no a les condicions establertes. Es reserva en tot moment el dret d´admissió.
El termini de presentació de sol·licituds de participació s´acabarà el 17 de novembre de 2004.

TARIFES
Els preus de la present edició són els següents:

L´import de l´estand prefabricat inclou a més de l´espai lliure els següents elements: moqueta, parets laterals i de fons, il·luminació i un rètol en lletra estàndard segons el croquis que s´adjunta.
Els preus indicats inclouen a més de les despeses de connexió elèctrica i consum fins un màxim de 1.100 W. Tots els estands hauran de tenir el corresponent interruptor diferencial i magnetotèrmic. En el full d´inscripció s´haurà d´indicar la potència necessària. La contractació de cada 1.000 W. Superiors als 1.100 W. ja inclosos té un preu de 18 € per cada 1.000 W. més la pressa de corrent corresponent.
No està inclòs en la tarifa el 7% d´IVA.

ADJUDICACIÓ D´ESPAI I FORMA DE PAGAMENT
L´adjudicació d´espai no serà efectiva fins que no s´hagi liquidat la totalitat de l´import, amb la totalitat dels serveis contractats. La distribució dels pagaments serà la següent:
1er pagament a l´adjudicació de l´estand ( 50% ).
2on pagament abans de començar la Fira.
Les adjudicacions realitzades a partir de la data terme d´admissió de les sol·licituds ( 17 de novembre ) devengaran l´import total per tots dos conceptes abans de començar la Fira.
Si no es fan efectius els pagaments en els terminis fixats, l´expositor no podrà instal·lar-se i perdrà la quantitat ja lliurada.
La renúncia per part de l´expositor a participar a la Fira una vegada satisfet algun import per l´espai reservat, no implicarà la devolució de la quantitat lliurada.

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
La Fira ofereix la possibilitat de contractar diferents serveis, mitjançant el full de contractació dissenyat per aquesta finalitat (mobiliari, elements decoratius, neteja,...) que podran sol·licitar abans del 22 de novembre. La tarifa de lloguers s´adjunta en la carpeta de contractació.

INVITACIONS I PASSIS
Cada expositor tindrà dret a invitacions gratuïtes a passis per al personal en funció dels m2 contractats. En cas de desitjar més invitacions podrà adquirir-les amb el 50% de descompte sobre el preu de venda.

MUNTATGE I DESMUNTATGE
Els estands es podran començar a muntar a partir del dia 29 de novembre i hauran d´estar totalment acabats abans de les 14 hores del dia 3 de desembre Es comptarà amb un servei de vigilància. La Fira no es responsabilitzarà de cap material que sigui dipositat en el recinte firal abans del dia 29 de novembre.
Es prohibeix la cessió o sots-arrendament d´estands o espais al recinte firal.
Queda prohibida l´exposició de productes que, per la seva naturalesa puguin molestar els altres expositors o el públic en general. En especial productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.
Resta totalment prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l´estat en què van ésser lliurats els estands.
L´exposició de productes queda limitada a l´interior de l´estand o de l´espai contractat, quedant prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal.
El personal responsable de la Fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per tal de comprovar si s´ajusten a les prescripcions reglamentàries.
El desmuntatge dels estands es podrà iniciar a partir de les 8 hores del dia 9 de desembre de 2004. Per a la retirada del material serà imprescindible emplenar el corresponent full de sortida autoritzat per l´organització.
No s´autoritza la sortida de mercaderies del recinte firal quan l´expositor tingui pendent alguna quantitat per qualsevol concepte en relació amb la participació a la Fira.

ASSEGURANÇA I SEGURETAT
En els preus de tarifa s´inclou una assegurança per a tots els expositors d´incendis i robatori, fins un valor màxim de material exposat de 1.202 €.
Els expositors que desitgin ampliar la cobertura del seu estand, hauran d´abonar la tarifa vigent en el moment de la contractació per cada 6.010 € de capital assegurat.
L´organització establirà durant la Fira, un servei de vigilància que tindrà major intensitat a la nit, en la zona exterior. Els participants es responsabilitzaran dels seus estands i instal·lacions durant les hores de visita. El servei de vigilància finalitzarà 24 hores després d´acabar-se la Fira.
S´esclou els danys per fenòmens atmosfèrics i/o climàtics y robo als expositors situats al aire lliure.S´esclou furt per a tots els expositors.

PUBLICITAT I MEGAFONIA
Solament es permetrà la publicitat a l´interior de l´espai ocupat per l´expositor, i no es permet cap mena de publicitat que vagi en contra de les disposicions legals i els bons costums, de caràcter polític o ideològic, o que es realitzi mitjançant demostracions que puguin afectar les persones expositores, els visitants, etc.
La Fira disposa d´un servei de megafonia general per a donar informació del certamen, així com per l´emissió de falques publicitàries, prèvia contractació amb l´empresa adjudicatària del servei. Es prohibeix utilitzar megafonia particular.
La Fira es reserva el dret de fotografia o filmar les instal·lacions i productes exposats per reproduir-los en les seves publicacions o mitjans de comunicació.

CATÀLEG OFICIAL
La Fira edita un programa-catàleg del certament. La inscripció per als expositors és totalment gratuïta i es recolliran el màxim de dades referents a l´empresa , l´activitat , la situació al recinte, marques que representa, plànols generals, etc.

ORDRE INTERN I ACCEPTACIÓ
El Comitè Organitzador està autoritzat, en cas de força major, o per causes que l´obliguen en la seva actuació i de les quals no en sigui responsable, a ajornar, perllongar o suspendre la Fira.
Els expositors no podran deslligar-se del contracte ni reclamar compensacions per danys i perjudicis. Una vegada començada la Fira no es tornaran els lloguers.
La signatura de la sol·licitud d´inscripció implica que el/la peticionari/a accepta plenament aquestes normes de participació que, pel que fa a les persones expositores i en la part que els és d´aplicació, constitueixen el plec de condicions de la contractació.

INFORMACIÓ
Funciona una oficina d´informació de 9 a 13 i de 16 a 19 hores
Tel: 977 701 739
Fax: 977 701 650.
Correu electrònic

Amposta, agost de 2004