Facebook Fira Amposta Twitter Fira Amposta

normes de participació

NORMES DE PARTICIPACIÓ FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA SOL•LICITUD D’ESPAI I DE SERVEIS


DATA, HORARI I LOCALITZACIÓ


La 59a Edició Fira de Mostres d'Amposta, se celebrarà del 5 al 8 de desembre de 2019.

La Fira estarà oberta al públic de 11 a 14 hores i de 16 a 21 hores.

Els expositors podran accedir 1 hora abans de l'horari d'obertura si ensenyen l'acreditació. La Fira es reserva el dret de modificar l'horari si ho considera oportú.


INAUGURACIÓ

L'acte inaugural tindrà lloc el dijous, 5 de desembre, a les 12 hores.


SOL.LICITUD D'ESPAI I DE SERVEIS

Emplenar la sol·licitud d’inscripció és condició indispensable per poder participar a la Fira de Mostres, on s’han d’especificar totes les dades referents a l’empresa sol·licitant i les corresponents a la seva participació d’acord amb les previsions d’ocupació d’espai. Les rebudes abans del dia 1 de setembre tindran opció a la reserva d’espai ocupat a l’edició- anterior, sempre i quan sigui possible, i d’acord amb els criteris que s’estableixin des del Comitè Organitzador vers una possible sectorització. Les sol·licituds rebudes fora d’aquest termini, seran ateses en funció de l’espai disponible.

El Comitè Organitzador podrà seleccionar les empreses expositores, així com l’adjudicació de l’espai que consideri oportú o canviar-ne la situació per atendre millor la distribució dels sectors representats i determinar si s’ajusten o no a les condicions establertes. Es reserva, en tot moment, el dret d’admissió.

El termini de presentació de sol·licituds de participació s’acabarà el 18 de novembre de 2019.


CONTRACTACIÓ D’ESTAND

L´import de l’estand prefabricat inclou, a més de l’espai lliure, els següents elements: moqueta, parets laterals i de fons, endoll, il·luminació i un rètol en lletra estàndard.

Els preus indicats inclouen, a més, les despeses de connexió elèctrica i consum fins un màxim de 1.100 W. Tots els estands hauran de tenir el corresponent interruptor diferencial i magnetotèrmic. En el full d’inscripció s’haurà d’indicar la potència necessària. La contractació de cada 1000 W. superiors als 1100 W. ja inclosos, tenen un preu complementari.


ADJUDICACIÓ D’ESPAI I FORMA DE PAGAMENT:

L’adjudicació d’espai no serà efectiva fins que no s’hagi liquidat la totalitat de l´import amb la totalitat dels serveis contractats. La distribució dels pagaments serà la següent:

- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 d’agost
...............................
15%
- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 de setembre
...............................
10%
- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 d’octubre
...............................
8%
- Descompte per reserva/pagament anticipat expositors interiors abans del 15 de novembre
...............................
5%
- Descompte a associacions i agrupacions amb conveni amb l’Ajuntament d’Amposta aplicable
les tarifes de l’ocupació dels estands i vitrines del pavelló firal interior
...............................
12%
- Estand interior de 3x2 per a artesans
...............................
228 €
- Empreses de nova creació estand interior d’Ebre Events
...............................
273 €

Aquests estands no tenen inclòs l’esmorzar per a expositors.
Recordar que als preus se li afegeig un 10% IVA.

Si no es fan efectius els pagaments en els terminis fixats, l’expositor no podrà instal·lar-se i perdrà la quantitat ja lliurada.

La renúncia per part de l’expositor a participar a la Fira, una vegada satisfet algun import per l’espai reservat, no implicarà la devolució de la quantitat lliurada.


CONTRACTACIÓ DE SERVEIS

Pel que fa al lloguer de mobiliari, l’organització o bé la Fira no es fa responsable de l’estat dels materials subministrats ni dels terminis d’entrega, atès que només actua com a mitjancer entre l’expositor i l’empresa de muntatge. Tanmateix, l’organització vetllarà per la millor qualitat possible d’aquest servei.


ACREDITACIONS

A cada expositor se li lliurarà una acreditació per poder accedir al recinte firal abans de l'obertura i al pàrquing reservat per a expositors: 1 per expositor, independentment del nombre de persones que conformin l'equip humà de l'estand.


MUNTATGE I DESMUNTATGE

Els estands es podran començar a muntar a partir del dia 1 de desembre i hauran d’estar totalment acabats abans de les 10 hores del dia 5 de desembre.

Es comptarà amb un servei de vigilància a partir dia 3 fins el dia 9 de desembre. La Fira no es responsabilitzarà de cap material que sigui dipositat en el recinte firal abans del dia 1 de desembre.

Es prohibeix la cessió o sotsarrendament d’estands o espais al recinte firal.

Queda prohibida l’exposició de productes que, per la seva naturalesa puguin molestar els altres expositors o el públic en general i, en especial, productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.

A més, resta prohibida l'exposició i la venda de productes enganyosos i/o falsificats.

Resta totalment prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat en què van ésser lliurats els estands. En cas que en el moment de retorn del material llogat estigui deteriorat o en mal estat, es facturarà el cost d'aquest a l'expositor contractant.

L’exposició de productes queda limitada a l’interior de l’estand o de l’espai contractat, quedant prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal ni de cap activitat que hagi estat prèviament permesa.

Cada expositor és responsable de la neteja del seu estand durant el període de la Fira.

El personal responsable de la Fira pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries.

El desmuntatge dels estands es podrà iniciar a partir de les 09:00 hores del dia 9 de desembre de 2019.


ASSEGURANÇA I SEGURETAT

En els preus de tarifa s’inclou una assegurança per a tots els expositors per incendi i robatori, fins un valor màxim de material exposat de 5.000 €.

Els expositors que desitgin ampliar la cobertura del seu estand, tenen la possibilitat de contractar una ampliació amb la Corredoria d’Assegurances on Fira Amposta té contractada l’assegurança esmentada.

L’organització establirà, durant la Fira, un servei de vigilància diürn i nocturn. Els participants es responsabilitzaran dels seus estands i instal·lacions durant les hores d’obertura. El servei de vigilància finalitzarà 24 hores després d’acabar-se la Fira, és a dir, el dia 9 de desembre a les 21hores.

S’exclouen els danys per fenòmens atmosfèrics i/o climàtics als expositors situats a l'aire lliure si la intensitat del vent no supera els 96 km/hora i la precipitació els 40 litres per metre quadrat i hora, així com el robatori i el furt per a tots els expositors. S'exclou la Responsabilitat Civil entre els expositors (està coberta la RC de l'organització).


PUBLICITAT I MEGAFONIA

Solament es permetrà la publicitat a l’interior de l’espai ocupat per l’expositor i no es permet cap mena de publicitat que vagi en contra de les disposicions legals i els bons costums, de caràcter polític o ideològic o que es realitzi mitjançant demostracions que puguin afectar les persones expositores, els visitants, etc.

La Fira disposa d’un servei de megafonia general per donar informació del certamen, així com per a l’emissió de falques publicitàries, prèvia contractació amb l’empresa adjudicatària del servei. Es prohibeix utilitzar megafonia particular.

La Fira es reserva el dret de fotografiar o filmar les instal·lacions i productes exposats per reproduir-los en les seves publicacions o mitjans de comunicació.


CATÀLEG OFICIAL

La Fira edita un programa - catàleg del certamen. La inscripció per als expositors és totalment gratuïta i es recolliran el màxim de dades referents a l’empresa, l’activitat, la situació al recinte, marques que representa, plànols generals, etc. El catàleg restarà tancat el dia 15 de novembre. Qualsevol informació rebuda per Fira Amposta per ser inclosa en el catàleg posterior a aquesta data, no serà inclosa.


ORDRE INTERN I ACCEPTACIÓ

El Comitè Organitzador està autoritzat, en cas de força major, o per causes que l’obliguen en la seva actuació i de les quals no en sigui responsable, a ajornar, perllongar o suspendre la Fira, així com modificar les assignacions numèriques dels estands.

Els expositors no podran deslligar-se del contracte ni reclamar compensacions per danys i perjudicis. Una vegada començada la Fira no es tornaran els preus abonats pels expositors.

La signatura de la sol·licitud d’inscripció implica que el/la peticionari/a accepta plenament aquestes normes de participació que, pel que fa a les persones expositores i en la part que els és d’aplicació, constitueixen el plec de condicions de la contractació.INFORMACIÓ
Tel: 977 701 739 -977 703 453
Fax: 977 704 132
E-mail: fira@amposta.cat
www.firaamposta.cat

 

Ajuntament d´Amposta (Fira Amposta) · Recinte Firal Terres de l´Ebre · C. Sebastià Juan Arbó, s/n
Tel. 977 701 739 · Fax 977 701 650 · fira@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

organitza
Fira AmpostaAjuntament d'Amposta

amb el suport de

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i OcupacióDiputació de Tarragona

entitat associada a

FEFIC, Federació de Fires de Catalunya