Facebook Fira Amposta Twitter Fira Amposta

normes de participació

NORMES DE PARTICIPACIÓ FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA 2022


DATA, HORARI I LOCALITZACIÓ


La 60ena edició de la Fira de Mostres d'Amposta se celebrarà del 4 al 8 de desembre de 2022.

La Fira estarà oberta al públic d’11 a 14 hores i de 16 a 21 hores.

Els expositors podran accedir 1 hora abans de l'horari d'obertura si ensenyen l'acreditació.

La Fira es reserva el dret de modificar l'horari si ho considera oportú.


INAUGURACIÓ

L'acte inaugural tindrà lloc el diumenge, 4 de desembre de 2022, a les 11 hores.


COMITÈ ORGANITZADOR

El Comitè organitzador estarà format pels membres següents:

  • Núria Pla Toldà
  • Adam Tomàs Roiget
  • Ramon Bel Serrat
  • Carla Bonfill Cerveró
  • Núria Marco Selma
  • Inés Martí Herrero
  • Jordi Caballé Estrada
  • Carles González Romeu
  • Luximar Quintero Gavi
  • Pep Simó Parra


SOL·LICITUD D'ESPAI I DE SERVEIS

La 60ena Fira de Mostres comptarà amb dues carpes on es podran instal·lar els expositors.

D’altra banda també es comptarà amb l’espai exterior que comprendrà el pati exterior així com l’Avinguda Sebastià Juan Arbó d’acord amb el detall del plànol adjunt identificat com a ANNEX 1 a les presents.

La sol·licitud d’espai i de serveis s’haurà de fer tant per a la Fira interior com per a la Fira exterior, mitjançant la presentació de la mateixa al Registre de l’Ajuntament d’Amposta. Emplenar la sol·licitud d’inscripció és condició indispensable per poder participar a la Fira de Mostres, on s’han d’especificar totes les dades referents a l’empresa sol·licitant i les corresponents a la seva participació d’acord amb les previsions d’ocupació d’espai.

Les sol•licituds d’estants interiors i espais exteriors, que hagin participat en edicions anteriors, tindran opció a la reserva d’espai ocupat a l’edició- anterior, sempre i quan sigui possible, i d’acord amb els criteris que s’estableixin des del Comitè Organitzador vers una possible sectorització. Les altres sol·licituds, seran ateses en funció de l’espai disponible. El Comitè Organitzador podrà seleccionar les empreses expositores, així com l’adjudicació de l’espai que consideri oportú o canviar-ne la situació per atendre millor la distribució dels sectors representats i determinar si s’ajusten o no a les condicions establertes. Es reserva, en tot moment, el dret d’admissió.

El termini de presentació de sol·licituds de participació s’acabarà el 18 de novembre de 2022, tant per als espais de la Fira interior com exterior.


CARACTERÍSTIQUES DELS ESTANDS INTERIORS

Aquest any la Fira de Mostres és gratuïta pel seu 60è aniversari, l’estand prefabricat té mida de 4m x 3m i inclou, a més de l’espai lliure disposa dels següents elements: tarima de fusta, parets laterals i de fons, endoll, il·luminació i un rètol en lletra estàndard.


ACREDITACIONS

A cada expositor se li lliurarà una acreditació per poder accedir al recinte firal abans de l'obertura i al pàrquing reservat per a expositors: 1 per expositor, independentment del nombre de persones que conformin l'equip humà de l'estand.


MUNTATGE I DESMUNTATGE

Els expositors tant dels estands interiors com els exterior, podran començar a muntar a partir del dia 1 de desembre de 2022 i hauran d’estar totalment acabats abans de les 10 hores del dia 4 de desembre.

Es comptarà amb un servei de vigilància a partir del dia 3 fins el dia 9 de desembre de 2022. La Fira no es responsabilitzarà de cap material que sigui dipositat en el recinte firal, sent cada expositor, el responsable dels seus béns.


DEURES I OBLIGACIONS DELS EXPOSITORS

Es prohibeix la cessió o sotsarrendament d’estands o espais al recinte firal.

Queda prohibida l’exposició de productes que, per la seva naturalesa puguin molestar els altres expositors o el públic en general i, en especial, productes perillosos, insalubres o que puguin deteriorar les instal·lacions.

A més, resta prohibida l'exposició i la venda de productes enganyosos i/o falsificats.

Resta totalment prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat en què van ésser lliurats els estands. En cas que en el moment de retorn del material llogat estigui deteriorat o en mal estat, es facturarà el cost d'aquest a l'expositor contractant.

L’exposició de productes queda limitada a l’interior de l’estand o de l’espai contractat, quedant prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal ni de cap activitat que hagi estat prèviament permesa.

Cada expositor és responsable de la neteja del seu estand durant el període de la Fira.

El Comitè Organitzador pot inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands, per tal de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries. El desmuntatge dels estands es podrà iniciar a partir de les 09:00 hores del dia 9 de desembre de 2022 i hauran d’estar totalment desmuntat el dia 10 de desembre de 2022 a les 19.00 hores.

En el cas que no es desmuntin els estands en el termini indicat, l’Ajuntament d’Amposta, podrà realitzar el desmuntatge del mateix.


ASSEGURANÇA I SEGURETAT

Cada expositor ha de tenir una assegurança que li cobreixi els possibles danys durant la durada de la Fira. L’Ajuntament d’Amposta no es fa responsable dels danys que es puguin produir durant els dies de la Fira.

L’Ajuntament d’Amposta establirà, durant la Fira, un servei de vigilància diürn i nocturn. Els participants es responsabilitzaran dels seus estands i instal·lacions durant les hores d’obertura. El servei de vigilància finalitzarà 24 hores després d’acabar-se la Fira, és a dir, el dia 9 de desembre de 2022 a les 21hores.

S’exclouen els danys per fenòmens atmosfèrics i/o climàtics als expositors, tant dels estands interiors com dels espais exteriors.


PUBLICITAT I MEGAFONIA

Solament es permetrà la publicitat a l’interior de l’espai ocupat per l’expositor i no es permet cap mena de publicitat que vagi en contra de les disposicions legals i els bons costums, de caràcter polític o ideològic o que es realitzi mitjançant demostracions que puguin afectar les persones expositores, els visitants, etc.

L’Ajuntament d’Amposta disposa d’un servei de megafonia general per donar informació del certàmen, així com per a l’emissió de falques publicitàries, prèvia contractació amb l’empresa adjudicatària del servei. Es prohibeix utilitzar megafonia particular. L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de fotografiar o filmar les instal·lacions i productes exposats per reproduir-los en les seves publicacions o mitjans de comunicació.


ORDRE INTERN I ACCEPTACIÓ

El Comitè Organitzador està autoritzat, en cas de força major, o per causes que l’obliguen en la seva actuació i de les quals no en sigui responsable, a ajornar, perllongar o suspendre la Fira, així com modificar les assignacions numèriques dels estands.

La signatura de la sol•licitud d’inscripció implica que el/la peticionari/a accepta plenament aquestes normes de participació que, pel que fa a les persones expositores i en la part que els és d’aplicació, constitueixen les normes internes de participació a la Fira.


INFORMACIÓ
Tel: 977 701 739 -977 703 453
Fax: 977 704 132
E-mail: fira@amposta.cat
www.firaamposta.cat

 

Ajuntament d´Amposta (Fira Amposta) · Recinte Firal Terres de l´Ebre · C. Sebastià Juan Arbó, s/n
Tel. 977 701 739 · Fax 977 701 650 · fira@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

organitza
Fira AmpostaAjuntament d'Amposta

amb el suport de

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i OcupacióDiputació de Tarragona

entitat associada a

FEFIC, Federació de Fires de Catalunya